Avloppsrening med OCO-metoden. Avloppsvattnet från hushåll och industrier skall nu och i framtiden renas från kväve, fosfor och organsikt material, så att vi kan bevara våra vattendrag så rena och oberörda så långt som det är möjligt. Därför finns det behov av teknik, som kan rena det förorenade avloppsvattnet på ett säkert och effektivt sätt. I en OCO-reaktor kan man uppnå en total kväve- och fosforreduktion på 90-95% och en reduktion av organsiskt material på 90-99% utan kemikalier.

Med OCO-processen sparas:

  • Utrymme
  • Anläggningskostnader
  • Driftskostnader
  • Kostnadsbesparingarna är i storleksordningen 25-30%
  • i förhållande till en traditionell reningsanläggning.
  • Anläggningsbeskrivning

OCO-reaktorn, är en aktivslamanläggning bestående av en cirkulär luftningsreaktor, som är uppdelad i tre volymzoner samt en sedimenteringsbassäng. Genom en ”sinnrik och fiffig” utformning anpassar sig volymerna efter belastning. Luftning och omröring sker i sekvenser.

På IFO Vattenrening har vi lång erfarenhet av dimesionering och byggnad av kvävereduktion. Se några av våra referenser Avloppsreningsverket Lindholmen, Norrtälje mfl.