I motsats till sedimentering bygger flotationsprincipen på att slammet lyfts till ytan med hjälp av ytterst små luftbubblor. Dessa små luftbubblor bildas vid trycksänkning av ett luftmättat vatten under övertryck.

Flotationsprincipen har många väsentliga fördelar:

• okänslighet för flödesvariationer

• okänslighet för temperaturvariationer

• små byggvolymer

• praktiskt taget inga vattenförluster hög TS-halt på avskilt slam

• mycket hög avskiljningsgrad även för mycket små partiklar

• enkel skötsel

• total reduktion av alger

På IFO Vattenrening har vi lång erfarenhet av dimensionering och byggnad av flotationsanläggningar.

Några av våra referenser är bl.a. Norrvatten, Åby Vattenverk, Norrköpings kommun och Lackarebäcks Vattenverk, Göteborg.