Norrtälje kommun

Kvävereduktion

Under 1998 färdigställdes utbyggnaden av Lindholmens avloppsverk i Norrtälje.

  • Förfällning
  • Biologisk rening
  • Effektiv biologisk fosfor- och kväverening i en OCO-reaktor
  • Efterpolering av utgående vatten
  • Modernisering av rötkammaranläggning
  • Ombyggnad av biopumpstation
  • Slamficksomrörare i försedimenteringsbassänger
  • Flockningsomrörare
  • Nya blåsmaskiner
  • Ny brunnsslammottagningsutrustning
Dimensionsförutsättningar
Inkommande avloppsvatten Utgående avloppsvatten
Anslutning 34.000 pers
Dim.flöde 520 m2/h Max
Organiskt material
BOD7 2.380 kg/d Organiskt material 10 g/m3
Kväve Ntot 390 kg/d Kväve Ntot 15 g/m3
Fosfor Ptot 75 kg/d Fosfor Ptot 0,3 g/m3