Ozonrening

VAD ÄR OZON ?

O3 är Ozon. D v s syrgas med en extra syreatom löst bunden till syremolekylen. Ozon är en extremt stark oxidant som mycket snabbt oxiderar organiskt material, järn, mangan och andra ämnen när det tillsättes i dricksvatten.
Den är dessutom ett ytterst effektivt desinfektionsmedel mot bakterier och även virus.

O är den kemiska beteckningen för en syreatom.

O2 är den kemiska beteckningen för en syremolekyl d v s två syreatomer med fast förbindning till varandra. Det är den gas som vi människor och djur andas. Luften som vi andas består av ca 20% syrgas och ca 79% kvävgas, resten är koldioxid och olika ädelgaser t ex argon, neon m m.

O3 är Ozon. D v s syrgas med en extra syreatom löst bunden till syremolekylen. Ozon är en extremt stark oxidant som mycket snabbt oxiderar organiskt material, järn, mangan och andra ämnen när det tillsättes i dricksvatten. Den är dessutom ett ytterst effektivt desinfektionsmedel mot bakterier och även virus.

Ozon är en svagt blåaktig gas med markant stickande lukt också i mycket små koncentrationer.

Ozongasen är mycket instabil och har därför en kort livslängd. Gasen sönderfaller redan efter 30-40 minuter och bildar då syrgas d v s den helt ofarliga gas vi själva inandas.

Den ozonmängd som normalt doseras till ett dricksvatten i behandlingssyften är mycket liten 0,5 - 5 gram per 1000 liter!

Förutom den ytterst effektiva desinfekterande effekten har ozon även lukt och smakförbättrande egenskaper på dricksvatten även som en blekande effekt på färgade vatten. Klor i dess olika former som tillsätts dricksvatten som desinfektionsmedel kan i vissa fall ge upphov till smak och luktförsämring och i enstaka fall ge upphov till cancerogena biprodukter, detta är något som helt undvikes med ozon.

Ozon är ca 3200 ggr snabbare jämfört med klor när det gäller avdödning av bakterier!

Ozon produceras genom elektrisk urladdning t ex vid åska med blixtnedslag, vid gnistbildning t ex elsvetsning. Kraftig UV-strålning producerar även ozon.

Användning av ozon i dricksvattenverk i Sverige har hittills inte varit så vanlig, det är emellertid för närvarande en markant trend till ökning av ozonanvändning, liksom förståelsen för ozonets alla fördelar.

I Europa och Amerika är användandet av ozon vida större än i Sverige. Kanske beroende på att vi jämfört med stora delar av övriga världen har så stora tillgångar på bra råvatten för dricksvattentillgångar.

Tänk på att det ozonskikt som omger vårt jordklot och som så ofta är omskrivet utgör ett skyddande UV-filter för den starka solinstrålningen. Utan detta skulle vår livsmiljö vara starkt hotad!

Läs mer om Minnesgärde Vattenverk i Östersunds kommun

Startsidan