Reningsresultat
I nedanstående tabell redovisas en jämförelse mellan BioKubens reningsförmåga
och de svenska utsläppskraven (Naturvårdsverkets Allmänna råd från 2006).
Reningseffekt BioKube
Reduktionskrav Naturvårdsverket
Standard
Elite
Normal
skyddsnivå
Hög
skyddsnivå
BOD7
> 93%
> 98 %
> 90%
> 90%
P
> 91%
> 91 %
> 70%
> 90%
N
-
> 50 %
-
> 50%

Kommentar:
BOD7 = biokemisk syreförbrukning, mått på halten av organiskt material
P = totalfosfor, N = totalkväve

BioKube-modell 1 hushåll
5 pe
2 hushåll
10 pe
3 hushåll
15 pe
4 hushåll
20 pe
5-6 hushåll
25-30 pe

Pluto Standard - - - -
Venus Elite Standard - - -
Venus 2200 - Elite Standard - -
Mars - - Elite Standard / Elite Standard / Elite