Reningsverk med biofilter

Reningsprocessen - steg för steg
Reningsverk

BioKube reningsverk

BioKubes reningsprocess, här illustrerad med modellen Mars för 2 hushåll, baseras på naturlig nedbrytning av avloppsvattnet genom bakterier, som växer på dränkta, luftade biofilter bäddar (biofilm-teknik).

1-3. Slamavskiljning
I reningsverket avskiljs slammet i en separat, konventionell slamavskiljare. Det finns goda möjligheter att återanvända befintlig slamavskiljare (av trekammartyp).

4. Kontrollerat inflöde
BioKubes kontinuerliga biologiska reningsprocess (obs. ej satsvis rening) har alltid optimala förutsättningar genom jämnt fördelad inpumpning av avloppsvattnet över dygnet.
BioKube-patent.

5. Nedbrytning av organiskt material
I den första reningskammaren sker främst nedbrytning av organiskt material i filterbädden. Från sedimenteringszonen rinner vattnet vidare till nästa identiskt utformade reningskammare.

6. Kväverening
I den andra reningskammaren påbörjas en biologisk nedbrytning av näringsämnet kväve vid sidan av nedbrytningen av organiskt material.

7. Kväve- och fosforrening
I den tredje reningskammaren fortskrider kvävereningen Näringsämnet fosfor tas bort genom tillsats av en fällningskemikalie, vilket sker i returledningen för slam och renat vatten till slamavskiljaren. BioKube-patent. Från sedimenterings-/utloppszonen leds renat vatten kontinuerligt ut från minireningsverket.

8. Effektivitet genom recirkulation till slamavskiljaren
Recirkulation av vatten och slam (från biofiltren) till slamavskiljaren ger många fördelar. Kväve bryts ned ytterligare. Bildning av illaluktande svavelväte i slamavskiljaren undviks. BioKube-patent. Allt slam hamnar i slamavskiljaren. Den biologiska reningsförmågan bibehålls under längre perioder med avbrott i avloppstillförseln (fritidshus).Startsidan